اسفند 2, 1397
رهبر

مقام رهبری

جایگاه رهبری در سازمان را شاید بتوان مهم‎تری و حساس‎ترین جایگاه به حساب آورد. منظور از رهبری، توانایی اعمال نفوذ در افراد به منظور رسیدن به […]