دی 14, 1399

مدیریت انگیزش برای رسیدن به اهداف

مدیریت به فرآیند کار کردن با Ùˆ بوسیله افراد Ùˆ گروه‌ها برای رسیدن به مقاصد سازمان است. فرایند Ú©Ù‡ بر اساس برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل Ùˆ […]