آبان 23, 1398

مدل‌سازی کارآفرینی در میان عوامل ناهمگن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] ما کارآفرینی Ùˆ ظهور شرکت ها را به عنوان نتیجه ای از پیشنهاد همزمان برای خدمات کار در میان عامل […]
آبان 23, 1398

عوامل مؤثر بر کارآفرینی و خلق ارزش مشتری در هتل‌های اندونزی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] این مقاله به دنبال دو مشکل اصلی است. اولا، تأثیر مستقیم کارآفرینی Ùˆ جهت گیری های کسب Ùˆ کار، یعنی […]