اردیبهشت 30, 1399

تدوین طرح کسب و کار برای کارآفرینی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] کارآفرینی با پارامترهای تأمین منابع موردنیاز، شناسایی Ùˆ ارزیابی فرصت، تدوین طرح کسب Ùˆ کار Ùˆ اداره بنگاه مشخص می‌شود. […]
دی 4, 1398

آشنایی با مکاتب کارآفرینی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] مقدمه نظریه‌های اقتصادی با دو سؤال اساسی راجع به جامعه روبرو هستند؛ اول اینکه چگونه یک جامعه ثروت جدید ایجاد  […]
آبان 22, 1398

کارآفرینی سازمانی و رابطه آن با فرهنگ سازمان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه اهمیت کارآفرینی سازمانی به حدی شده است Ú©Ù‡ متخصصین از آن به مانند یک عامل تولید همچون سرمایه Ùˆ […]
مهر 2, 1398

عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] تغییر Ùˆ تحول در شرایط Ùˆ نیازهای جامعه، تغییر Ùˆ تحول در رسالت دانشگاه‌ها را سبب شده است. به این […]
مهر 2, 1398

محرک‌های موفقیت در امر کسب و کار

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] برای موفقیت در هر امری مجموعه‌ای از عوامل Ùˆ مولفه‌ها دخیل هستند Ùˆ موفقیت کسب Ùˆ کار نیز از این […]
شهریور 2, 1398

توسعه ژاپن به کمک کارآفرینی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] بررسی وضعیت کارآفرینی در دهه Û¹Û° ژاپن (با تکیه بر کتاب نوآوری Ùˆ کارآفرینی در ژاپن) تاریخ ژاپن مملو از […]
مرداد 23, 1398

چالش‌ها و موانع اجتماعی کارآفرینی زنان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] اینکه زنان در تنظیم امور خانوادگی Ùˆ مسائل اقتصادی جامعه نقش شایان‌ذکری ایفا می‌کنند حقیقتی انکارناپذیر است. بر این اساس […]
مرداد 8, 1398

نوآوری به کمک دانش ضمنی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه دانش، خلاقیت Ùˆ نوآوری جزء مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی هر برند در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو […]
مرداد 3, 1398

نظام آراستگی ۵S

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] نظام آراستگی ÛµS اقدامی است در جهت بهبود شرایط محیطی سازمان Ú©Ù‡ به تبع آن با تأثیرگذاری مستقیم بر روحیه کارکنان […]