دی 4, 1397

فرایند کارآفرینی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] فرایند کارآفرینی عبارت است از مجموعه فعالیت‌هایی Ú©Ù‡ یک کارآفرین انجام می‌دهد تا یک فعالیت کارآفرینانه به انجام برسد. این […]