دی 24, 1397
متغیرهای-پژوهش-و-چهارچوب-نظری

متغیرهای پژوهش و چارچوب نظری

  مشخص کردن متغیر های پژوهش ها چهارمین گام در اجرای طرح تحقیق به صورت علمی مشخص کردن متغیرهای پژوهش یا مقیاس ‏ها است. یک تحقیق […]