دی 18, 1398
تاریخچه هزینه‌یابی بر مبنای هدف

تاریخچه هزینه‌یابی بر مبنای هدف

تاریخچه هزینه‌یابی بر مبنای هدف در سال ۱۹۶۰ رشد صنایع گوناگون، همراه با توسعه ماشینی شدن سرعت بیشتری به خود گرفت. در آن دوران تقاضا برای […]