آذر 23, 1399
اسرار تجاری - تجارت بازرگانی - مالکیت معنوی

حمایت از اسرار تجاری

واژه اسرار تجاری اغلب برای مواردی مثل امضای قرارداد استفاده می‌شود که ازلحاظ مالکیت معنوی بسیار حائز اهمیت است و به‌عنوان اطلاعات محرمانه شناخته می‌شود. تعریف […]