تیر 29, 1398

کسب‌ و کار اینترنتی ، زمینه خلق ایده و کشف فرصت

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] به کسب‌وکاری Ú©Ù‡ از طریق شبکه اینترنت Ùˆ به‌صورت الکترونیک انجام شود، کسب‌ Ùˆ کار اینترنتی می‌گویند. در چنین کسب‌وکاری […]
تیر 19, 1398

فرهنگ کارآفرینی بین الملل

چکیده مقاله: علیرغم فراوانی مطالعات کارآفرینی بین المللی، نیاز به ایجاد معیارهای معتبر ساختار بین المللی کارآفرینی وجود دارد. بر اساس مطالعات مفهومی پیشین ما با […]
خرداد 18, 1398

برنامه ریزی عملیاتی و اهمیت آن برای سازمان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] برنامه‌ ریزی یکی از عوامل مهم Ùˆ اساسی در زندگی انسان‌ها Ùˆ حیات مجموعه‌ها Ùˆ سازمان‎ها محسوب می‌شود Ú©Ù‡ به‌وسیله […]
دی 2, 1397

تعاریف کارآفرین و کارآفرینی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] همانطور Ú©Ù‡ در فصل قبل هم بیان شد، تعاریف کارآفرینی روشن است اما برای رسیدن به یک سطح مطلوب در […]