دی 24, 1397

متغیرهای پژوهش و چارچوب نظری

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] مشخص کردن متغیر های پژوهش ها چهارمین گام در اجرای طرح تحقیق به صورت علمی مشخص کردن متغیرهای پژوهش یا […]