دی 20, 1397

مبانی فلسفی روش تحقیق علمی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در آموزش روش تحقیق علمی اهداف بسیاری دنبال می‌شود Ú©Ù‡ از جمله آن‌ها فراگیری روش دستیابی Ùˆ کشف مجهولات است […]