دی 25, 1397
تعیین-ابزار-اندازه-گیری

تعیین ابزارهای اندازه‏ گیری

  گام پنجم در اجرای طرح تحقیق علمی، تعیین ابزارهای اندازه‏ گیری است. به جهت کارکرد مناسب مفاهیم در کنش‏ های ارتباطی، تجربه، تعمیم و ساخت نظریه […]