مهر 10, 1398

کارکرد گروه‌های ذی‌نفعان غیرکارمند

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه به رشد اتحادهای راهبردی Ùˆ فعالیت‌های تجاری مشترک از طریق Ú©ÙˆÚ†Ú© سازی سازمان‌ها Ùˆ…ØŒ Ú©Ù‡ در گذشته عنصر تفکیک‌ناپذیر […]