خرداد 29, 1399

مدیریت کیفیت جامع چیست؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] کیفیت یک مفهوم Ú©Ù„ÛŒ است Ú©Ù‡ همیشه موردتوجه بشر بوده است. اهمیت آن باعث شده تا در طول زمان Ùˆ […]
خرداد 25, 1399

سرمایه گذاری و سرمایه‌گذاران

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] سرمایه گذاری (Investment) هرگونه فعالیت در جهت فدا کردن ارزشی در حال حاضر (Ú©Ù‡ معمولاً مشخص است) با این امید […]
خرداد 6, 1399

خلاصه ای از کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] یکی از مهم‌ترین خصلت‌های موردنیاز برای مدیر، توانایی ÙˆÛŒ در تصمیم‌گیری‌هاست Ùˆ در اینجاست Ú©Ù‡ اقتصاد مدیریت به‌عنوان ابزاری برای […]
خرداد 1, 1399

آشنایی با فرایند تحلیل سلسله مراتبی – AHP

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS) یکی از روش‌های تصمیم‌گیری است Ú©Ù‡ مبتنی بر توانایی ذاتی انسان، در برآوردهای […]
اردیبهشت 29, 1399

جزوه ای برای رفتار سازمانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می‌نامند. رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات، […]