تیر 29, 1398

تریز TRIZ

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] پدر علم تریز گنریش آلتشولر است Ú©Ù‡ در تاشکند شوروی سابق متولد شد. در سال Û±Û¹ÛµÛ° از ÙˆÛŒ در شهر […]