اسفند 7, 1397

بهبود مستمر به شیوه کایزن

کایزن ترکیبی از دو کلمه ژاپنی است Ú©Ù‡ آن را تغییر به سمت بهتر شدن تعریف کرده‎اند. کایزن بیانگر این موضوع است Ú©Ù‡ برای بهبود وضعیت […]