تیر 19, 1398

نقش حکومت‌ها در ایجاد فرم جدید از کارآفرینی در آسیایه میانه

چکیده مقاله: معضلات روابط رژیم Ùˆ کسب Ùˆ کار، منجر به Ø´Ú©Ù„ جدیدی از مدل کارآفرینی شده است. علیرغم تنوع روابط دولتی Ùˆ تجاری در بسیاری […]