مهر 11, 1398

ارتباط تفکر و استراتژی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] بیشتر لغت شناسان لفظ عقل را در اصل از عقال Ú©Ù‡ به معنای ریسمان Ùˆ طنابی است Ú©Ù‡ با آن […]