تفاوت تدوین و اجرای استراتژی

آبان 6, 1398

حلقه‌های مفقوده در اجرای استراتژی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] ادبیات معاصر در حوزه راهبردهای مدیریتی از جمله فروش بیانگر این حقیقت تلخ است Ú©Ù‡ شکاف بزرگی بین تشکیل استراتژی […]