اسفند 12, 1397

مرحله مقایسه؛ انتخاب بهترین استراتژی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در چارچوب تعیین استراتژی Ú©Ù‡ در فصل اول بیان شد، سومین مرحله، تطبیق یا مقایسه است. همان‌طور Ú©Ù‡ قبلاً بیان […]