دسامبر 23, 2018
تعاریف کار

تعاریف کارآفرین و کارآفرینی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] همانطور Ú©Ù‡ در فصل قبل هم بیان شد، تعاریف کارآفرینی روشن است اما برای رسیدن به یک سطح مطلوب در […]