بهمن 29, 1397

تصمیم‏‎گیری فردی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] مشارکت دادن کارکنان در تصمیم ‏‎گیری‎ ها Ùˆ هدف‎گذاری ‎های سازمان، نقش قابل توجهی را در ایجاد انگیزه Ùˆ افزایش […]