تیر 29, 1398

شیوه تدریس و یادگیری در دوره کارآفرینی نوآوری

چکیده مقاله: کارآفرینی فناوری یکی از دوره های اصلی برای دانش آموزان ارشد در دانشکده علوم Ùˆ فناوری است. از طریق این دوره، دانش آموزان در […]