اسفند 13, 1397

تفکر سیستمی چیست؟

جزء نگری منشأ بسیاری از مسایل Ùˆ مشکلات جوامع بشری Ùˆ سیستم‎‏های اقتصادی امروزه است. مشکل از جایی شروع می‎شود Ú©Ù‡ ما سیستم را به عوامل […]