دی 26, 1397
انواع-پژوهش-شیوه

انواع پژوهش یا شیوه ‏های پژوهش

در یکی از دسته‌بندی‏ های تحقیقات علمی، تحقیقات بر اساس هدف و بر اساس ماهیت روش دسته‌بندی می ‏شوند. در دسته ‏بندی تحقیقات بر اساس هدف، […]