تیر 29, 1398

کارآفرینی مبتنی بر اقتصاد

  چکیده مقاله: امروزه کارآفرینی به عنوان یکی از منابع اصلی برای تولید ثروت Ùˆ به عنوان نوعی تحرک برای توسعه در جهان، منجر به بهره […]
تیر 29, 1398

میزان تأثیرگذاری تحصیلات کارآفرینی بر عملکرد کارآفرینان

چکیده مقاله: با استفاده از پرسشنامه ها Ùˆ مصاحبه ها، نویسندگان، زمینه های شخصی کارآفرینان، خصوصیات روانشناختی Ùˆ رفتاری دانشجویان را مورد بررسی قرار دادند Ùˆ […]