دی 14, 1399

مدیریت انگیزش برای رسیدن به اهداف

مدیریت به فرآیند کار کردن با Ùˆ بوسیله افراد Ùˆ گروه‌ها برای رسیدن به مقاصد سازمان است. فرایند Ú©Ù‡ بر اساس برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل Ùˆ […]
خرداد 1, 1398

افزایش انگیزش کارکنان و تأثیر آن در بهره‌وری

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه با گسترده شدن تکنولوژی‌ها این سوال برای مدیران مطرح است Ú©Ù‡ چگونه برای آن‎ها امکان پذیر است در سازمان‌های […]