اسفند 2, 1397

مقام رهبری

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] جایگاه رهبری در سازمان را شاید بتوان مهم‎تری Ùˆ حساس‎ترین جایگاه به حساب آورد. منظور از رهبری، توانایی اعمال نفوذ […]