برنامه ریزی برای بازاریابی

خرداد 30, 1399

استراتژی بازاریابی برای حضور در بازار

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] این پژوهش باهدف بررسی رویکردها Ùˆ نگرش‌های مدیریتی شرکت‌های صنعتی، ارتباط میان نوع استراتژی بازاریابی Ùˆ مدل سنجه‌های ارزیابی بازار […]