اسفند 6, 1397

ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] یکی از مواردی Ú©Ù‡ در ایجاد انگیزش در افراد تأثیر مستقیم دارد، ارزیابی عملکرد Ùˆ دادن پاداش مناسب به افراد […]