آبان 23, 1398

مدل‌سازی کارآفرینی در میان عوامل ناهمگن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] ما کارآفرینی Ùˆ ظهور شرکت ها را به عنوان نتیجه ای از پیشنهاد همزمان برای خدمات کار در میان عامل […]
آبان 23, 1398

عوامل مؤثر بر کارآفرینی و خلق ارزش مشتری در هتل‌های اندونزی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] این مقاله به دنبال دو مشکل اصلی است. اولا، تأثیر مستقیم کارآفرینی Ùˆ جهت گیری های کسب Ùˆ کار، یعنی […]
مهر 4, 1398

کارآفرینی بین المللی در بازارهای اینترنتی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] علیرغم تعداد روزافزون کسب Ùˆ کارهایی Ú©Ù‡ از اینترنت استفاده Ù…ÛŒ کنند برای دنبال کردن فرصت های بین المللی Ùˆ […]
مهر 4, 1398

عوامل و متغیرهای آموزش کسب و کار

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] کارآفرینی به عنوان یک شایستگی کلیدی برای ایجاد جامعه مدرن به طور گسترده‌ای دیده می‌شود. مطالعات متعدد در سطح جهانی […]
شهریور 4, 1398

سنجش کارآفرینی

مفهوم جهت گیری کارآفرینی (EO) در تحقیق در مورد میزان رفتار کارآفرینی در سطح شرکت ضروری است. این به مدیران مرتبط است تا بتوانند به صراحت […]
شهریور 4, 1398

پویایی درون سازمانی، محرک کارآفرینی

در دهه گذشته، کارآفرینی در بخش مراقبت های بهداشتی به طور فزاینده ای اهمیت یافته است. جامعه پیری، جریان مستمر فن آوری های نوآورانه Ùˆ رشد […]
مرداد 8, 1398

چشم‌انداز بین المللی کارآفرینی

این مقاله فعالیت های کارآفرینی را در سطح بین المللی، عمدتا در منطقه اروپا، در زمینه بحران بین المللی کنونی تحلیل Ù…ÛŒ کند. نتایج پژوهش بر […]
مرداد 8, 1398

کارآفرینی، اقتصاد خصوصی و رشد اقتصادی

این مقاله تاثیر تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی را با استفاده از داده های مجموعه داده شده از Û²Û¹ استان در چین Ø·ÛŒ Û²Û° سال بررسی […]
تیر 29, 1398

شیوه تدریس و یادگیری در دوره کارآفرینی نوآوری

چکیده مقاله: کارآفرینی فناوری یکی از دوره های اصلی برای دانش آموزان ارشد در دانشکده علوم Ùˆ فناوری است. از طریق این دوره، دانش آموزان در […]