اسفند 7, 1397
مدیریت استراتژیک

استارتر – مدیریت استراتژیک

برنامه‌ریزی اصل اول برای رسیدن به هر موفقیتی است و این موضوع بطور ویژه برای سازمان‌ها و کسب‌وکارها بسیار حائز اهمیت است. یک مدیر باید دید […]
اسفند 8, 1397
کلیات مدیریت استراتژیک

کلیات مدیریت استراتژیک

  درس مدیریت استراتژیک را با ارائه کلیاتی درباره مفاهیم مربوط به استراتژی آغاز خواهیم کرد و در ابتدا به بیان سیر تاریخی مفهوم استراتژی خواهیم […]
اسفند 9, 1397
مقدمه ای بر استراتژیک

مقدمه‎ای بر مدیریت استراتژیک

  در این فصل و در ادامه مباحث فصل گذشته مواردی را در رابطه با استراتژی و مدیریت استراتژیک و نیز مراحل اجرای آن مطالبی را […]
اسفند 10, 1397
تعیین مأموریت

مرحله شروع؛ تعیین مأموریت

  همانطور که در فصل گذشته بیان شد، گام اول در چارچوب جامع تدوین استراتژی، مرحله شروع به معنای تعیین مأموریت و تهیه بیانیه مأموریت سازمان […]
اسفند 11, 1397
ارزیابی عمل

مرحله ورودی؛ ارزیابی عوامل

  در چارچوب جامع تدوین استراتژی پس از مرحله شروع، دومین مرحله ورودی است. در مرحله ورودی با ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و همچنین بررسی […]
اسفند 12, 1397
مرحله مقایسه

مرحله مقایسه؛ انتخاب بهترین استراتژی

در چارچوب تعیین استراتژی که در فصل اول بیان شد، سومین مرحله، تطبیق یا مقایسه است. همان‌طور که قبلاً بیان شد، استراتژی‏‎ ها باعث می‎‏شوند تا […]
اسفند 13, 1397
تصمیم گیری برای بهترین برنامه ریزی

تصمیم‎گیری برای انتخاب بهترین برنامه‎ریزی استراتژیک

  در چارچوب تدوین استراتژی که در فصل اول بیان شد، در چهارمین و آخرین مرحله نوبت به تصمیم‏‌‎گیری برای انتخاب بهترین برنامه‎ریزی استراتژیک می‎رسد. ابزار […]