آبان 7, 1399
حقوق-کسب-و-کار

حقوق تجارت و بازرگانی

حقوق تجارت در ایران سابقه زیادی ندارد ولی با حقوق دیگر کشورها رابطه تنگاتنگ دارد. عمده حقوق تجارت ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده است. […]