دی 7, 1399

اهمیت طرح کسب و کار برای رسیدن به موفقیت

مطالعات نشان می‌دهد افرادی Ú©Ù‡ اهمیت طرح کسب Ùˆ کار را درنظر نمی‌گیرند Ùˆ بدون مطالعه Ùˆ تنظیم طرح کسب Ùˆ کار (BP) اقدام به کار […]
دی 4, 1399

ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان

در کشور ما Ú©Ù‡ نرخ بیکاری بالا Ùˆ نرخ خوداشتغالی پایین است تحریک کردن کارآفرینی برای تسریع در پذیرش فرایندها Ùˆ محصولات جدید از اولویت‌های اساسی […]
آذر 2, 1399

کارآفرینی در عصر فناوری اطلاعات و خلاقیت

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] مقدمه در عصر اطلاعات Ùˆ به پیروی از آن اقتصاد شبکه شده کنونی تاثیرات روش‌های کاری سنتی روز به روز […]
اردیبهشت 30, 1399

تدوین طرح کسب و کار برای کارآفرینی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] کارآفرینی با پارامترهای تأمین منابع موردنیاز، شناسایی Ùˆ ارزیابی فرصت، تدوین طرح کسب Ùˆ کار Ùˆ اداره بنگاه مشخص می‌شود. […]
بهمن 20, 1398

بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و فقر

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی Ùˆ فقر مقدمه کانال رشد اقتصادی کانالی است Ú©Ù‡ از طریق آن، آزادسازی مالیه بر […]
بهمن 19, 1398

آشنایی با فرآیند کارآفرینی از ایده تا محصول

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] آشنایی با فرآیند کارآفرینی از ایده تا محصول مقدمه کارآفرینی با پارامترهای تأمین منابع مورد نیاز، شناسایی Ùˆ ارزیابی فرصت، […]
دی 8, 1398

یادگیری زیربنایی تغییر و نوآوری

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] یادگیری زیربنایی تغییر Ùˆ نوآوری   سازمان جهت بقا، نیازمند تطبیق خود با دگرگونی‌های محیطی است Ùˆ جهت تطبیق، باید […]
دی 4, 1398

آشنایی با مکاتب کارآفرینی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] مقدمه نظریه‌های اقتصادی با دو سؤال اساسی راجع به جامعه روبرو هستند؛ اول اینکه چگونه یک جامعه ثروت جدید ایجاد  […]
آبان 22, 1398

کارآفرینی سازمانی و رابطه آن با فرهنگ سازمان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه اهمیت کارآفرینی سازمانی به حدی شده است Ú©Ù‡ متخصصین از آن به مانند یک عامل تولید همچون سرمایه Ùˆ […]