روش‌های آماری

مشخص-جامعه-نمونه
مشخص کردن جامعه و نمونه
دی 30, 1397
شیوه-استناد-استفاده-اثار-دیگران
شیوه استناد و استفاده از آثار دیگران
دی 30, 1397

روش-آماری

 میانگین زمان مطالعه: 4 دقیقه

یکی از روش‌های انجام تحقیق، روش‌های آماری است که مهم‏ ترین بخش آن روش‌های برآورد حجم نمونه است. این کار را می‌توان به دو شکل انجام داد:

۱. روش اول، تخمین شخصی، امکانات موجود و یا مطالعات مشابه است.
۲. روش دوم، تکنیک‌ها و روش‌های آماری است.

عوامل مؤثر در حجم نمونه را به شکل خلاصه می‌توان به شکل زیر بیان کرد:

۱. واریانس و خطاپذیری مدنظر
۲. امکانات موجود
۳. هزینه مورد نیاز
۴. مسائل اخلاقی
۵. خطاهای آماری مورد قبول
۶. مفهوم دقت در تخمین در مطالعات توصیفی و تحلیلی

در مرحله تحلیل داده به تجزیه و تحلیل داده می‏ پردازیم که به دو شکل کمی و کیفی صورت می ‏گیرند. تحلیل کیفی شامل مراحل زیر است:

۱. تخلیص داده‏ های کیفی
۲. عرضه داده ‏ها
۳. نتیجه ‏گیری و تائید

تجزیه داده ‏ها به صورت کمی به دو شکل تحلیل پارامتریک و تحلیل ناپارامتریک انجام می‌گیرد.

تحقیقات همبستگی به دو دسته تقسیم می ‏شوند:

همبستگی پاره ‏ای:

در این دسته همبستگی یک متغیر با یک گروه از متغیرهای دیگر بررسی می‌شود، به طوری که متغیرها به طور گزینشی توسط محقق انتخاب شوند.
همبستگی کاننی (قانونی):

همبستگی یک گروه مستقل با چند متغیر ملاک است، به طوری که اثر هر یک با متغیرهای ملاک به طور جداگانه بررسی می‌شود.

در تحقیقات همبستگی تجزیه و تحلیل داده ‏ها را می‌توان به شیوه ‏های مختلف انجام داد که عبارت‌اند از:

۱. ضریب پیرسون
۲. ضریب اسپیرمن
۳. ضریب دو رشته ‏ای
۴. ضریب دو رشته‏ ای نقطه ‏ای
۵. ضریب تتراکوریک
۶. ضریب توافقی کرامر c
۷. ضریب ایتا

گروهی دیگر از داده‏ ها، ماتریس کواریانس نام دارند که برای تجزیه و تحلیل آن‌ها از سه روش استفاده می‌شود:

۱. تحلیل عاملی: برای بررسی رابطه گروهی از متغیرهای اثرگذار (عامل) بر گروهی دیگر. که به سه شکل است:

    • هم‌زمان: ورود متغیرهای مستقل هم‌زمان
    • گام به گام: بر اساس مقدار ضریب همبستگی
    • سلسله مراتبی: بر اساس نظر محقق

۲. هدف اکتشافی: برای کشف متغیرهای (سازه‌های) عامل
هدف تائید: برای تائید و یا رد پیروی از یک ساختار عاملی خاص
۳. معادلات ساختاری: مدل علّی برای بررسی ساختار روابط علت و معلولی بین مجموعه ‏ای از سازه‏ های غیرقابل‌مشاهده (متغیرهای مکنون Latent)

تحلیل محتوا پژوهشی برای مطالعه ارتباطات روزمره دنیای پیرامون ماست که با هدف توصیف مقداری محتوای آشکاری که به صورت نظام ‏مند مرتبط شده‏ اند. در تحلیل محتوا فرضیات معمولاً به روش استقرایی و پس از جمع ‏آوری اطلاعات تدوین می‏ گردد. در بحث جمع ‏آوری اطلاعات نکته مهم انتخاب منابع و زمان واقعی اطلاعات است.

در تجزیه و تحلیل آماری از آمار ناپارامتریک بهره گرفته می‌شود و تنها روش تجزیه و تحلیل چند متغیره رایج در آن تحلیل عاملی است.
یکی از روش‌های جدی تحلیل محتوا شیوه آنتروپی شانون است که اساس آن هرمونیک است و عمده تمرکز آن بر عدم اطمیناندر پیام نهفته است و بر اساس چارچوب تئوری سیستم‏ ها بنا شده است.

روش-اماری

فرا تحلیل؛ نوعی بازیافت تحقیقات و مطالعات گذشته است که به صورت مطالعات متقاطع و میان تحقیقی با هدف نشان دادن شیوه تفکر در یک موضوع صورت می‌گیرد که با روش‌های آماری همراه می‌شود. ایده اصلی در فرا تحقیق، تغییر واحد تجزیه و تحلیل آزمودنی ‏ها و گروه ‏ها به مطالعات است.

تحلیل ذینفع:

هر پدیده در موضوعات سازمانی و تحقیقات مدیریتی، ذینفعی دارد که بر آن تأثیر دارد و به نوعی مورد کاوی است که با نمونه ‏گیری ‏های متوالی همراه است.
در بحث تحلیل داده ‏ها یک سری مباحث خاص هستند که به صورت مختصر به توضیح آن‌ها می‏ پردازیم:

تعریف

 برای هر چیز نشانه ‏ها و نمادهای متفاوتی وجود دارد که با هم متفاوت هستند، به همین منظور برای رفع اختلاف از تعریف استفاده می ‏کنیم. به عبارت دیگر تعریف درجه انتزاعی بودن یک موضوع را کاهش می‌دهد و ما را به عینیت نزدیک می ‏کند.

استدلال

 تمسک فکری به اطلاعات که اندیشه را برای کشف مجهول راهنمایی می ‏کند. با توجه به ذخیره اطلاعاتی افراد ،استدلال افراد متفاوت خواهد بود. استدلال ‏های مختلف به سه شکل بیان می ‏شوند:

۱. قیاسی
۲. استقرایی
۳. تمثیل

روش لاکاتوش

 ساختاری است که برای پژوهش ‏های بعدی به نحوی ایجابی و سلبی رهنمودهایی فراهم می ‏سازد.

روش‌شناسی Q

نام کلی است که ویلیام استفنسون برای مشخص کردن مجموعه ‏ای از اندیشه ‏های فلسفی، روان‌شناختی، آماری و روان‌سنجی به کار برده است که به تحقیق درباره فرد معطوف است. روش Q روشی است مناسب برای آزمودن مفاهیم و نظریات که با استفاده از پاسخگویان که دارای ویژگی مشترکی می‏ باشند، صورت می‌گیرد. روش کیو روش تحقیقی است برای رتبه ‏بندی گویه ‏های بررسی‌شده که با استفاده از مقیاسی شبیه به مقیاس لیکرت به کار برده می‌شود و همبستگی بین پاسخ‏ های افراد مختلف به این رتبه ‏بندی معطوف می‏ گردد.

شما می توانید فایل PDF این مقاله را پس از ثبت نام یا ورود دریافت نمایید

برای بازیابی رمزعبور لطفا نام کاربری یا ایمیل خود را وارد نمایید.

You do not have access to this post.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.