روش‌های آماری

مشخص کردن جامعه نمونه
مشخص کردن جامعه و نمونه
دی 30, 1397
شیوه-استناد-و-استفاده-از-اثار-دیگران
شیوه استناد و استفاده از آثار دیگران
دی 30, 1397

روش-آماری

 میانگین زمان مطالعه: 4 دقیقه

یکی از روش‌های انجام تحقیق، روش‌های آماری است که مهم‏ ترین بخش آن روش‌های برآورد حجم نمونه است. این کار را می‌توان به دو شکل انجام داد:

۱. روش اول، تخمین شخصی، امکانات موجود و یا مطالعات مشابه است.
۲. روش دوم، تکنیک‌ها و روش‌های آماری است.

عوامل مؤثر در حجم نمونه را به شکل خلاصه می‌توان به شکل زیر بیان کرد:

۱. واریانس و خطاپذیری مدنظر
۲. امکانات موجود
۳. هزینه مورد نیاز
۴. مسائل اخلاقی
۵. خطاهای آماری مورد قبول
۶. مفهوم دقت در تخمین در مطالعات توصیفی و تحلیلی

در مرحله تحلیل داده به تجزیه و تحلیل داده می‏ پردازیم که به دو شکل کمی و کیفی صورت می ‏گیرند. تحلیل کیفی شامل مراحل زیر است:

۱. تخلیص داده‏ های کیفی
۲. عرضه داده ‏ها
۳. نتیجه ‏گیری و تائید

تجزیه داده ‏ها به صورت کمی به دو شکل تحلیل پارامتریک و تحلیل ناپارامتریک انجام می‌گیرد.

تحقیقات همبستگی به دو دسته تقسیم می ‏شوند:

همبستگی پاره ‏ای:

در این دسته همبستگی یک متغیر با یک گروه از متغیرهای دیگر بررسی می‌شود، به طوری که متغیرها به طور گزینشی توسط محقق انتخاب شوند.
همبستگی کاننی (قانونی):

همبستگی یک گروه مستقل با چند متغیر ملاک است، به طوری که اثر هر یک با متغیرهای ملاک به طور جداگانه بررسی می‌شود.

در تحقیقات همبستگی تجزیه و تحلیل داده ‏ها را می‌توان به شیوه ‏های مختلف انجام داد که عبارت‌اند از:

۱. ضریب پیرسون
۲. ضریب اسپیرمن
۳. ضریب دو رشته ‏ای
۴. ضریب دو رشته‏ ای نقطه ‏ای
۵. ضریب تتراکوریک
۶. ضریب توافقی کرامر c
۷. ضریب ایتا

گروهی دیگر از داده‏ ها، ماتریس کواریانس نام دارند که برای تجزیه و تحلیل آن‌ها از سه روش استفاده می‌شود:

۱. تحلیل عاملی: برای بررسی رابطه گروهی از متغیرهای اثرگذار (عامل) بر گروهی دیگر. که به سه شکل است:

    • هم‌زمان: ورود متغیرهای مستقل هم‌زمان
    • گام به گام: بر اساس مقدار ضریب همبستگی
    • سلسله مراتبی: بر اساس نظر محقق
بخوانید  روش تحقیق

۲. هدف اکتشافی: برای کشف متغیرهای (سازه‌های) عامل
هدف تائید: برای تائید و یا رد پیروی از یک ساختار عاملی خاص
۳. معادلات ساختاری: مدل علّی برای بررسی ساختار روابط علت و معلولی بین مجموعه ‏ای از سازه‏ های غیرقابل‌مشاهده (متغیرهای مکنون Latent)

تحلیل محتوا پژوهشی برای مطالعه ارتباطات روزمره دنیای پیرامون ماست که با هدف توصیف مقداری محتوای آشکاری که به صورت نظام ‏مند مرتبط شده‏ اند. در تحلیل محتوا فرضیات معمولاً به روش استقرایی و پس از جمع ‏آوری اطلاعات تدوین می‏ گردد. در بحث جمع ‏آوری اطلاعات نکته مهم انتخاب منابع و زمان واقعی اطلاعات است.

در تجزیه و تحلیل آماری از آمار ناپارامتریک بهره گرفته می‌شود و تنها روش تجزیه و تحلیل چند متغیره رایج در آن تحلیل عاملی است.
یکی از روش‌های جدی تحلیل محتوا شیوه آنتروپی شانون است که اساس آن هرمونیک است و عمده تمرکز آن بر عدم اطمیناندر پیام نهفته است و بر اساس چارچوب تئوری سیستم‏ ها بنا شده است.

روش-اماری

فرا تحلیل؛ نوعی بازیافت تحقیقات و مطالعات گذشته است که به صورت مطالعات متقاطع و میان تحقیقی با هدف نشان دادن شیوه تفکر در یک موضوع صورت می‌گیرد که با روش‌های آماری همراه می‌شود. ایده اصلی در فرا تحقیق، تغییر واحد تجزیه و تحلیل آزمودنی ‏ها و گروه ‏ها به مطالعات است.

تحلیل ذینفع:

هر پدیده در موضوعات سازمانی و تحقیقات مدیریتی، ذینفعی دارد که بر آن تأثیر دارد و به نوعی مورد کاوی است که با نمونه ‏گیری ‏های متوالی همراه است.
در بحث تحلیل داده ‏ها یک سری مباحث خاص هستند که به صورت مختصر به توضیح آن‌ها می‏ پردازیم:

بخوانید  عوامل مؤثر بر فرایند کارآفرینی

تعریف

 برای هر چیز نشانه ‏ها و نمادهای متفاوتی وجود دارد که با هم متفاوت هستند، به همین منظور برای رفع اختلاف از تعریف استفاده می ‏کنیم. به عبارت دیگر تعریف درجه انتزاعی بودن یک موضوع را کاهش می‌دهد و ما را به عینیت نزدیک می ‏کند.

استدلال

 تمسک فکری به اطلاعات که اندیشه را برای کشف مجهول راهنمایی می ‏کند. با توجه به ذخیره اطلاعاتی افراد ،استدلال افراد متفاوت خواهد بود. استدلال ‏های مختلف به سه شکل بیان می ‏شوند:

۱. قیاسی
۲. استقرایی
۳. تمثیل

روش لاکاتوش

 ساختاری است که برای پژوهش ‏های بعدی به نحوی ایجابی و سلبی رهنمودهایی فراهم می ‏سازد.

روش‌شناسی Q

نام کلی است که ویلیام استفنسون برای مشخص کردن مجموعه ‏ای از اندیشه ‏های فلسفی، روان‌شناختی، آماری و روان‌سنجی به کار برده است که به تحقیق درباره فرد معطوف است. روش Q روشی است مناسب برای آزمودن مفاهیم و نظریات که با استفاده از پاسخگویان که دارای ویژگی مشترکی می‏ باشند، صورت می‌گیرد. روش کیو روش تحقیقی است برای رتبه ‏بندی گویه ‏های بررسی‌شده که با استفاده از مقیاسی شبیه به مقیاس لیکرت به کار برده می‌شود و همبستگی بین پاسخ‏ های افراد مختلف به این رتبه ‏بندی معطوف می‏ گردد.

شما می توانید فایل PDF این مقاله را پس از ثبت نام یا ورود دریافت نمایید

برای بازیابی رمزعبور لطفا نام کاربری یا ایمیل خود را وارد نمایید.

[restrict]

دریافت PDF این مقاله

   دانلود PDF

[/restrict]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.