حقوق تطبیقی

با عنایت به این Ú©Ù‡ جهان امروز، دنیای تحول، ارتباطات Ùˆ دانش Ùˆ آگاهی هاست. مردم در اقصی نقاط جهان از طریق وسایل ارتباط جمعی، از وقایع Ùˆ رخدادها Ùˆ نیز فرهنگ ها Ùˆ خصوصیت های تاریخی جغرافیایی Ùˆ …ØŒ دیگر مردمان (در مناطق Ùˆ کشورهای مختلف) مطلع Ù…ÛŒ شوند.

اما با این همه هنوز هم مجهولات فراوان است … Ùˆ اگر Ú©Ù…ÛŒ دقت کنیم، در Ù…ÛŒ یابیم Ú©Ù‡ برخی از مردم حتی در کشور Ùˆ موطن خود، در عدم اطلاع Ùˆ آگاهی نسبت به قوانین Ùˆ …ØŒ بسر   می برند. Ú†Ù‡ رسد به این Ú©Ù‡ به قوانین Ùˆ مقررات Ùˆ حقوق کشورهای بیگانه آشنایی داشته باشند. ولی   Ù…ÛŒ بینیم Ú©Ù‡ روابط Ùˆ مبادلات بالاخص تجاری Ùˆ …ØŒ بین افراد Ùˆ اشخاص حقیقی Ùˆ حقوقی برقرار است Ùˆ هر روزه نیز بر حجم آن ها افزوده Ù…ÛŒ شود. حال برای آنکه در این ارتباطات با آشنایی Ùˆ اطلاع کافی Ùˆ مفید به برقراری رابطه Ùˆ مبادلات موفقی دست یافت ،می توان با Ú©Ù…Ú© ارزنده ای Ú©Ù‡ از مطالعات تطبیقی حقوق حاصل Ù…ÛŒ شود، سود برد Ùˆ چنین بود Ú©Ù‡ بالاخص از قرن نوزدهم این مطالعات اهمیت بیشتری یافت به طوری Ú©Ù‡ سال 1900/Ù… را سال تولد حقوق تطبیقی نام نهادند.

دانشچوان محترم جزوه درس حقوق تطبیقی را می توانند از لینک زیر دریافت نمایند

 

[maxbutton id=”1″ url=”https://mshojaie.com/wp-content/uploads/2021/05/hogoogh-tatbighi-akharin-virayesh-mina-gharib.pdf” ]